Monipuolinen johtaminen

Esimiehen tehtävä ei ole motivoida. Tehtävä on mahdoton. Emme voi oikeasti motivoida muita kuin itseämme. Esimiehen tärkein tehtävä on sen sijaan järjestää motivaatioon vaikuttavat tekijät niin, että ihmisen on mahdollisuus motivoitua. Tässä onnistuakseen tarvitaan hyviä vuorovaikutus- ja tunnetaitoja sekä oikean esimiesroolin omaksumista.  

 

Myynnin johtaminen

Myyntihenkilöstön ja myynnin johtaminen voi erota paljonkin esim. tuotantohenkilöstön johtamisesta. Myynnin esimiehen on tärkeää ymmärtää, millä tavoin oma myyntihenkilöstö motivoituu, miten heidän myyntityötään helpotetaan sekä miten myyntiä kehitetään kokonaisvaltaisesti. Yhdessä analysoimme ja kehitämme kykyäsi johtaa myyjiäsi kohti parempia tuloksia.

Valmentava johtaminen

Valmentava johtaminen rakentuu positiiviselle ihmiskuvalle. Tämän mukaan ihmisellä on tarvittavat voimavarat haasteidensa ratkaisemiseen. Esimiehen tehtävä on auttaa henkilöä ottamaan nämä käyttöön ja oppimaan opettamisen sijaan. Valmentava johtaja toimii roolimallina ja esimerkkinä organisaation ydinarvojen mukaisesti. Valmentava johtaja antaa selkeän suunnan toiminnalle. Valmentava johtaminen ja esimiestyö edellyttää rohkeutta olla aidosti läsnä omana itsenään. Se on jatkuvaa vuorovaikutusta ja dialogia. Valmentavan johtamisen keskeiset työvälineet ovat kyseleminen, kuunteleminen, havainnointi / arviointi, palautteenanto ja yhteenvetojen tekeminen

Osaamisen ja suorituskyvyn johtaminen

Karkeasti jaettuna liiketoiminnan voi jakaa kahteen ryhmään: liiketoimintatietoon sekä suorituskykyyn. Liiketoimintatieto kattaa henkilöstön osaamisen esim. päivittäin toistuvien prosessien toteuttamisessa, sekä markkina- ja kilpailijatilanteen ymmärtämisessä. Suorituskyky astuu kuvaan, kun yrityksen perustiedoista ja –toiminnasta edetään mm. strategiaan ja taktiikkatyöskentelyyn, visioon, missioon ja arvoihin sekä kriittisiin menestystekijöihin yrityksen osalta. Perustiedot ja –taidot hallitsemalla yritys voi toimia funktionaalisesti, mutta iso osa potentiaalista jää hyödyntämättä. Taitava johtaja valjastaa henkilökunnan mukaan koko yrityksen strategian lähettiläiksi johtamalla heidän osaamistaan sekä suorituskykyään. Huomioitavaa on eritellä suoritus = toteutunut arvo ja suorituskyky = maksimaalinen arvo.

Käytännön esimiestyöskentely

Erilaisten johtamistyylien tutkiminen ja strategioiden luominen eivät tuota tuloksia, jollei saavutettua tietoa viedä käytäntöön jokapäiväisessä esimiestyöskentelyssä. Käytännön esimiestyöskentely on yhdistelmä tietoa, taitoa, tunneälyä, tehokkaita prosesseja, toimivia työvälineitä sekä onnistunutta kommunikaatiota. Autamme sinua määrittämään sopivat käytänteet kohti tehokkaampaa esimiestyöskentelyä.

Projektijohtaminen

Projektijohtamisen ydin on priorisoida ja jäsennellä eri tehtävät niitä toteuttaville yksilöille tai ryhmille. Erilaiset projektimenetelmät sekä –työkalut tuovat selkeyttä, tehokkuutta ja hallintakykyä projektien hallintaan. Projektijohtajan tehtävä on luoda rakenteet ja toimintaprosessit, jotka luovat projektin onnistumisen pohjan, sekä ajaa selkeää päätöksentekoa ja sujuvaa yhteistyötä.

Lean-management

Lean-johtaminen on tapa johtaa organisaatiota konseptilla, jossa pyritään jatkuvaan kehitykseen. Näkökulma on pitkäaikainen kehitysprosessi, joka saavutetaan toteuttamalla pieniä uudistusaskelia kohti korkeampaa tehokkuutta ja laatua. Lean-ajattelutavassa pyritään minimoimaan hukattu aika, vaiva ja raha tunnistamalla eri prosessien askeleet ja muokkaamalla tai poistamalla ne kohdat, jotka eivät tuota lisäarvoa.

Kysy lisää johtamisen ratkaisuista