Coaching-palvelut

Parhaatkin tekijät ja johtajat tarvitsevat tukea.

Coaching saa aikaan todellisia muutoksia ihmisen ajattelutavoissa ja sitä kautta myös toiminnassa. Tutkimusten mukaan on todettu, että käytettäessä ryhmäcoachingia muutostilanteissa henkilöstön sitoutumisindeksi kasvoi 61,3 prosentista 90,4 prosenttiin (lähde Talouselämä). Yksilöcoachingissa coachia käyttäneiden haastatelluiden joukossa puolestaan havaitttiin:

80 % ITSELUOTTAMUKSEN KASVAMINEN
73 % IHMISSUHTEIDEN PARANEMINEN
72% VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITTYMINEN
70 % TYÖTEHON KASVAMINEN

*International Coaching Federation Global Coaching Client Study, April 2009

MITÄ COACHING ON?

Coaching on eteenpäin suuntautuva prosessi, jonka kesto on tyypillisimmillään 4-12 kuukautta ja tapaamiskertojen määrä on minimissään 5 kappaletta. Joskus voi olla tilanne, jolloin prosessi on tiukempi (kuten yksittäisen taidon omaksuminen) ja tapaamisvälikin on lyhyt vain 1-2 viikkoa. Prosessi etenee kohti määriteltyjä tavoitteita luottamuksellisen dialogin keinoin. Prosessin aikana saattaa olla myös välitehtäviä.

Menetelmänä coaching on systemaattinen, tulosorientoitunut ja ratkaisukeskeinen vuorovaikutussuhde, jonka taustalla vaikuttavat lukuisat tieteenalat ja teoriat, kuten johtamis-, neuro-, systeemi- ja aikuiskasvatutustiede, kognitiivinen ja positiivinen psykologia ja urheiluvalmennus. Coaching on keskustelun, kysymysten ja harjoitusten kautta oivalluttamista ja kannustamista. Valmennuksessa keskitytään heikkouksien korjaamisen sijasta vahvuuksiin ja niiden kehittämiseen. Todellinen suorituskyky syntyy juuri vahvuuksien jalostamisesta. Coach kyseenalaistaa rajoittavia uskomuksia ja auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia. Coachingin ytimessä on ajatus ihmisen kasvusta ja kehittymisestä hänen oman motivaationsa suuntaisesti.

Prosessin aikana coach auttaa yksilöä tai ryhmää löytämään parhaan potentiaalinsa!

ESIMERKKEJÄ COACHINGIN KÄYTTÖTILANTEISTA

  • Tuetaan omaan johtajuuteen kasvamista ja vahvistetaan pystyvyysuskoa.
  • Miten kasvatan omaa johtajuuttani?
  • Kuinka vuorovaikutan tehokkaammin?
  • Konfliktitilanteiden käsitteleminen
  • Oman työskentelyni kehittäminen
  • Haastavista muutoksista selviäminen
  • Uuden roolin haltuunotto
  • Ryhmädynamiikan vahvistaminen

COACHINGIN HYÖDYT YKSILÖLLE JA ORGANISAATIOLLE

Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa. Helpottaa niin tavoitteiden saavuttamista kuin toimintastrategioiden suunnittelua. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Kun valmennettava saavuttaa omat tavoitteet, auttaa hän samalla koko organisaatiota menestymään. Educon coachingprosessi on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa coachingsopimukseen määritellään sekä yksilö-, ryhmä- että yritystason tavoitteet.