Coaching-palvelut

Educon erilaiset coaching-palvelut auttavat saamaan aikaan todellisia muutoksia ihmisen ajattelutavoissa ja sitä kautta myös toiminnassa. Jokaisessa työyhteisön jäsenessä on paljon potentiaalia, joka ei ole täydessä käytössä. Sopiva coaching ja tuki saavat aikaan kehittymistä. Monet menestyvät organisaatiot käyttävät ammatticoachien palveluita työntekijöille ja kaiken tason johtajille. Coaching tehostaa työntekijöiden edistymistä vaikeissa tilanteissa ja saa aikaan kasvua organisaatiossa.

Ammatticoachit ovat taitavia haastamaan nykytilaa. Coachingissa luodaan turvallinen ilmapiiri, jossa voi alkaa ideoida ja toteuttaa uutta. Siksi yhä useammat yritykset tunnistavat kahdenkeskisen (1+1) coachingin arvon ja myönteisen vaikutuksen. Coaching tukee työntekijää ja auttaa häntä oppimaan uutta. Coachingiin sijoitetut varat saavat aikaan vaikuttavuutta ja maksavat itsensä takaisin korkojen kera.

Educon coaching-palvelut tarjoavat henkilökohtaista tukea ylimmän johdon edustajille, lähijohtajille ja työyhteisön muille jäsenille. Coachingin avulla kehitetään työntekijöiden johtamis- ja ihmissuhdetaitoja ja resilienssiä. Coaching edistää kehittymistä ja tavoitteiden saavuttamista.

PARHAATKIN TEKIJÄT JA JOHTAJAT TARVITSEVAT TUKEA.

Tutkimusten mukaan on todettu, että käytettäessä ryhmäcoachingia muutostilanteissa henkilöstön sitoutumisindeksi kasvoi 61,3 prosentista 90,4 prosenttiin (lähde Talouselämä). Yksilöcoachingissa coachia käyttäneiden haastatelluiden joukossa puolestaan havaitttiin:

80 % ITSELUOTTAMUKSEN KASVAMINEN
73 % IHMISSUHTEIDEN PARANEMINEN
72% VUOROVAIKUTUSTAITOJEN KEHITTYMINEN
70 % TYÖTEHON KASVAMINEN

*International Coaching Federation Global Coaching Client Study, April 2009

HYÖDYT YKSILÖLLE JA ORGANISAATIOLLE

Coaching auttaa fokusoimaan ajattelua ja toimintaa. Helpottaa niin tavoitteiden saavuttamista kuin toimintastrategioiden suunnittelua. Sen avulla saadaan aikaan punnittuja päätöksiä, reflektoivaa oppimista ja syvällistä kehitystä. Kun valmennettava saavuttaa omat tavoitteet, auttaa hän samalla koko organisaatiota menestymään. Educon coaching-palvelun coachingprosessi on luottamuksellinen yhteistyösuhde, jossa coachingsopimukseen määritellään sekä yksilö-, ryhmä- että yritystason tavoitteet.

Coaching osaajat - coaching palvelut
PITÄÄ OSAAJAT TALOSSA
Vahvistaa johtajuutta - coaching-palvelut
VAHVISTAA JOHTAJUUTTA
Parantaa tuottavuutta - coaching-palvelut
PARANTAA TUOTTAVUUTTA
Lisää oppimista - coaching-palvelut
LISÄÄ OPPIMISTA JA SIJOITETUN PÄÄOMAN TUOTTOA

MIKSI EDUCON COACHING-PALVELUT?

Coaching-palveluissa teemme yhteistyötä Blanchard® Coaching Servicen kanssa, joka on coachingin pioneeri. Blanchard on toiminut alalla melkein 20 vuotta. Coachien laatu erottaa meidät muista. Blanchardilla on yli 140 tarkkaan valittua coachia 27 eri maassa, ja joka osaa coachata 24 eri kielellä. Huippujoukkueemme koostuu International Coach Federation ICF:n sertifioimista coacheista, joita tukee kokenut Coaching Solutions -tiimimme. Siksi coachimme ovat kumppaneitanne, kun rakennetaan tuloksellisuutta organisaatioonne.

Blanchard® Coaching Services on coachannut tuhansia yksilöitä, päälliköitä ja johtajia sekä seniorijohtajia lisäämään tehokkuuttaan. Meille on tärkeää, että voimme tukea työntekijöitänne, heidän oppimistaan, kasvuaan ja tuloksellisuuttaan.

Joka coaching-istunnossa työntekijä selkeyttää ja kehittää oppimistaan. Hän omaksuu uusia, kestäviä tapoja toimia ja käyttäytyä. Coachimme tekevät työtä omistautuen ihmiselle ja asioille. Coaching-prosessi toimii oikeasti, ja organisaationne ja työntekijänne pääsevät mielekkäisiin tuloksiin.

Strategiselle tasolle viety coaching-kumppanuus tukee tehokkaasti organisaatiosi kulttuurin muutosta ja vision saavuttamista

coaching-palvelut

Ylimmän johdon coaching

Toimitusjohtajien ja ylipäätään ylimmän johdon työ on vastuullista. On kehitettävä yhtiötä strategisesti ja ratkaistava ongelmia. Koska toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti globalisaationkin takia, toimitusjohtajalla ei ole välttämättä kaikkia taitoja, joita tarvitaan tehtävän menestyksekkääseen hoitoon. Avun pyytäminen ei ole heikkouden ja osaamattomuuden merkki, ja coachingissa voidaan turvallisessa ympäristössä haastaa toimitusjohtaja oppimaan, muuttumaan ja viemään läpi muutoksia.

Blanchardin coaching-palvelut on kehittänyt coaching-tuotteen palvelemaan myös ylintä johtoa. Siinä kokeneimmat coachimme valmentavat toimitusjohtajaa, joka saa rajattoman määrän coachausta kuuden kuukauden aikana. Prosessin aikana laaditaan yhdessä suunnitelma, tarkistetaan tilanne viikoittain ja pyritään tavoitteisiin.

Kuuden kuukauden jälkeen toimitusjohtaja tekee johdon arviointikyselyn, joka mittaa coachingissä sovittujen tavoitteiden ja toimien vaikuttavuutta ja onnistumista niin toimitusjohtajan kuin coachinkin osalta. Arviointi jaetaan myös organisaation toimeksiantajalle.

Seniorijohtajien coaching

Seniorijohtajien työpanos voi olla ratkaiseva organisaationne tuloksenteon kannalta. Seniorijohtajat eivät yleensä saa tarpeeksi jatkuvaa palautetta, mikä voi johtaa sokeisiin pisteisiin ja käytökseen, jossa ei oteta kaikkia voimavaroja käyttöön eikä noudateta yhteistä strategiaa.

Blanchardin kehittämä seniorijohtajien coaching tarjoaa heille turvallisen ja neutraalin keskusteluympäristön, jossa voi tuoda esille omia ja organisaation haasteita ja mahdollisuuksia. Kahdenkeskinen (1+1) coaching tarkkaan valitun Blanchard-coachin kanssa auttaa tärkeän seniorijohtajan tunnistamaan ja harjoittamaan uusia toimintatapoja ja strategioita, jotka parantavat organisaationne hankkeita.

Seniorijohtaja työskentelee coachin kanssa toiminta- ja ratkaisukeskeisesti ja tähtää johtamisen kehittämiseen. Coaching-prosessi haastaa seniorijohtajan

 • tunnistamaan ja lisäämään tehokkaita tapoja noudattaa organisaation päätöksentekoa ja toimintaa
 • kehittämään johtamista ja strategista ajattelua
 • tunnistamaan keskeiset arvot
 • syventämään liiketoiminnan ymmärrystä
 • rakentamaan tiimeihin myönteistä dynamiikkaa.

Esimiesten coaching

Henkilöstön kehittäminen on esimiesten tärkeä tehtävä. Se ei ole aina helppoa, vaikka lähijohtaja olisi kuinka taitava. Esimiehet saavat tukea coachingista, jossa ohjataan esimiesten omaa kasvua ja kehitystä, jotta he puolestaan voivat kehittää omia tiimejään.

Blanchard-coachin kanssa esimiehet tunnistavat, mitä tehdä enemmän tai vähemmän tavoitteiden saavuttamiseksi ja ihmisten voimaannuttamiseksi toimintaan.

Coaching auttaa esimiestä

 • oivaltamaan, kuka hän on ja mitkä ovat hänen kehityskohteensa
 • parantamaan itseluottamusta ja vastuunottoa
 • kehittämään omaa viestintäänsä
 • hallitsemaan aikaa ja tehtäviä paremmin
 • rakentamaan luottamuksellista ja kunnioittavaa ilmapiiriä
 • kehittämään henkilöstöä tehokkaammin

Coachingin avulla saatte lähijohtajien täyden potentiaalin ja tehokkuuden käyttöön henkilöstön ja organisaation hyväksi.

Oppijoiden coaching

Olisi ihanteellista, että koulutuksessa opitut uudet taidot ja saadut ajatukset vietäisiin heti käytäntöön. Valitettavaa kuitenkin on, että esimerkiksi johtamiskoulutuksen jälkeen kaikki eivät hyödynnä koulutuksessa saamiaan taitoja tullakseen paremmiksi johtajiksi tai he hyödyntävät niitä vain osittain.

Coachingin avulla voidaan merkittävästi tukea koulutuksessa opittujen taitojen ja uusien käytänteiden arkeen viemistä. Coachimme työskentelee henkilökohtaisesti koulutettavien kanssa varmistaen pysyvän muutoksen tapahtumista ja mahdollisimman suuren tuoton syntymistä koulutusinvestoinnille (ROI).