Tehosta johtoryhmätyöskentelyä

Toimiva johtoryhmä on enemmän kuin osiensa summa

Johdon, esimiesten ja avainhenkilöiden valmentaminen on jo useimmissa organisaatioissa arkipäivää, ja valmentamisen hyödyt tunnistetaan. Varsinkin johtamis- ja esimiesvalmennukset keskittyvät pääsääntöisesti yksilölliseen kehittymiseen ja toimintaan esimiehenä. Olettamus on, että tämä riittää myös johtoryhmätyöskentelyyn. Kokemustemme ja tutkimustemme mukaan, se ei riitä.

Liian usein johtoryhmätyöskentely on arkipäiväistynyt ja sitä pidetään itsestään selvyytenä. Se ikään kuin kuuluu tiettyyn positioon ja sen olemassa oloa ei kyseenalaisteta. Se toimii vuodesta ja jäsenistä riippumatta samalla tavalla. Sen todellinen tehtävä ja merkitys organisaatiolle on saattanut kadota jo vuosia sitten. Voi olla, ettei johtoryhmä kykene aitoon tiimitoimintaan ja yhteistyöhön, vaikka sitä edellytetään muualla organisaatiossa.

Kehittämämme johtoryhmäanalyysin tulosten mukaan tyypillisiä haasteita johtoryhmätyöskentelyssä ovat seuraavat asiat:

1. Johtoryhmän kokous- ja palaverityöskentely

 • asioiden käsittely ja ajankäyttö ei ole tehokasta. Agendalla on liikaa asiaa ja asioiden keskinäinen prioriteettijärjestys epäselvä.
 • keskitytään liikaa operatiivisiin rutiiniasioihin tai menneeseen ja liian vähän tulevaisuuteen tähtäävään strategiatyöhön.
 • kokouskäytännöt ja työskentelymuodot ovat hyvin yksipuolisia.
 • kokousten ajankohtia ei suunnitella vuodeksi kerrallaan.

2. Johtoryhmän kokousten valmistelu ja niihin valmistautuminen

 • kokousten valmistelu ja kokouksiin valmistautuminen ei ole riittävää.

3. Johtoryhmän kokoonpano ja jäsenten roolit

 • johtoryhmä tehokkaan tiimitoiminnan kannalta liian suuri
 • kokoukset liian puheenjohtajavetoisia.
 • jäsenten roolit ja vastuut johtoryhmässä epäselvät

4. Johtoryhmän kokousten päätösten toteutus ja valvonta

 • päätösten toteutus ja valvonta ei ole systemaattista.

5. Johtoryhmän päätöksenteko ja jäsenten sitoutuminen

 • tehdyt päätökset ovat epäselviä.
 • päätöksiin ja niistä tiedottamiseen ei sitouduta kunnolla.

6. Johtoryhmätyöskentelyn toimivuuden arviointi ja kehittäminen

 • työskentelyä johtoryhmänä ei arvioida koskaan tai liian harvoin.
 • toimintaa ei kehitetä.

7. Johtoryhmän tavoitteet ja johtoryhmän rooli

 • johtoryhmän tarkoitus ja toiminnan tavoitteet ovat epäselvät tai niitä ei ole määritelty.
 • johtoryhmän roolin suhteessa hallitukseen tai muihin organisaation päättäviin ryhmiin on epäselvä.

8. Johtoryhmä ei toimi tuloksellisesti tiiminä

 • ryhmädynamiikassa ja vuorovaikutuksessa on haasteita. Tämä on myös useiden edellä mainittujen muiden haasteiden taustalla.

Toimiva johtoryhmä tuottaa lisäarvoa organisaatiolle

Johtoryhmä on olennainen ja tärkeä osa organisaation johtamisen kokonaisuutta. Se ei ole kokous, vaan työskentelymalli tai työskentelyprosessi. Toimiessaan se säästää johdon ja avainhenkilöiden aikaa sekä varmistaa organisaation tulostavoitteiden saavuttamisen. Se on myös jäsenilleen oppimisen, kasvun ja kehittymisen paikka. Toimivana tiiminä toimiessaan johtoryhmä tuottaa mitattavaa lisäarvoa organisaatiolle ja voi olla merkittävä kilpailukeino ja menestystekijä.

Haluatko siirtyä seuraavalle tasolle nykyisessä johtoryhmätyöskentelyssä ja saavuttaa parempia mitattavia tuloksia? Tai haluatko käynnistää organisaatiossasi johtoryhmätyöskentelyn?

IHMISTEN JOHTAMINEN MUUTOKSESSA

 • Diagnosointi – Johtajat oppivat ennakoimaan ja tunnistamaan huolenaiheet ja kysymykset, joita ihmisille herää muutoksessa.

 • Joustavuus – Johtajat oppivat sovittamaan johtamisensa muutoksen vaiheissa alati muuttuvien huolenaiheiden mukaan.

 • Yhteistyöstä sopiminen – Johtajat oppivat ajattelutavan, jonka avulla he hakevat ratkaisuja yhteistyössä johdettavien kanssa.