Tehosta johtoryhmätyöskentelyä

Johtoryhmätyöskentelyn kehittäminen kannattaa, koska toimiva johtoryhmä on enemmän kuin osiensa summa. Johdon, esimiesten ja avainhenkilöiden valmentaminen on jo useimmissa organisaatioissa arkipäivää, ja valmentamisen hyödyt tunnistetaan. Varsinkin johtamis- ja esimiesvalmennukset keskittyvät pääsääntöisesti yksilölliseen kehittymiseen ja toimintaan esimiehenä. Olettamus on, että tämä riittää myös johtoryhmätyöskentelyyn. Kokemustemme ja tutkimustemme mukaan, se ei riitä.

Liian usein johtoryhmätyöskentely on arkipäiväistynyt ja sitä pidetään itsestään selvyytenä. Se ikään kuin kuuluu tiettyyn positioon ja sen olemassa oloa ei kyseenalaisteta. Se toimii vuodesta ja jäsenistä riippumatta samalla tavalla. Sen todellinen tehtävä ja merkitys organisaatiolle on saattanut kadota jo vuosia sitten. Voi olla, ettei johtoryhmä kykene aitoon tiimitoimintaan ja yhteistyöhön, vaikka sitä edellytetään muualla organisaatiossa.

5B webinaari

Kehittämämme johtoryhmäanalyysin tulosten mukaan tyypillisiä haasteita johtoryhmätyöskentelyssä ovat seuraavat asiat:

1. Johtoryhmän kokous- ja palaverityöskentely

 • asioiden käsittely ja ajankäyttö ei ole tehokasta. Agendalla on liikaa asiaa ja asioiden keskinäinen prioriteettijärjestys epäselvä.
 • keskitytään liikaa operatiivisiin rutiiniasioihin tai menneeseen ja liian vähän tulevaisuuteen tähtäävään strategiatyöhön.
 • kokouskäytännöt ja työskentelymuodot ovat hyvin yksipuolisia.
 • kokousten ajankohtia ei suunnitella vuodeksi kerrallaan.

2. Johtoryhmän kokousten valmistelu ja niihin valmistautuminen

 • kokousten valmistelu ja kokouksiin valmistautuminen ei ole riittävää.

3. Johtoryhmän kokoonpano ja jäsenten roolit

 • johtoryhmä tehokkaan tiimitoiminnan kannalta liian suuri
 • kokoukset liian puheenjohtajavetoisia.
 • jäsenten roolit ja vastuut johtoryhmässä epäselvät

4. Johtoryhmän kokousten päätösten toteutus ja valvonta

 • päätösten toteutus ja valvonta ei ole systemaattista.

5. Johtoryhmän päätöksenteko ja jäsenten sitoutuminen

 • tehdyt päätökset ovat epäselviä.
 • päätöksiin ja niistä tiedottamiseen ei sitouduta kunnolla.

6. Johtoryhmätyöskentelyn toimivuuden arviointi ja kehittäminen

 • työskentelyä johtoryhmänä ei arvioida koskaan tai liian harvoin.
 • toimintaa ei kehitetä.

7. Johtoryhmän tavoitteet ja johtoryhmän rooli

 • johtoryhmän tarkoitus ja toiminnan tavoitteet ovat epäselvät tai niitä ei ole määritelty.
 • johtoryhmän roolin suhteessa hallitukseen tai muihin organisaation päättäviin ryhmiin on epäselvä.

8. Johtoryhmä ei toimi tuloksellisesti tiiminä

 • ryhmädynamiikassa ja vuorovaikutuksessa on haasteita. Tämä on myös useiden edellä mainittujen muiden haasteiden taustalla.